½Ð¬Ã±¤¥Í©R¡G¤Å°s«á¾r¨®¡B¤ÅÂô¬õ¿O¡B¦MÀI¾r¨®(öt¨®)µ¥¡F·s¦Ë¥«¤åµØ¬£¥X©ÒÃö¤ß±z¡I³ø®×¹q¸Ü¡G03-5332120¡@ ¥Ë´µ¼ö¤ô¾¹À³¸Ë¸m©ó«Ç¥~³q­·¨}¦n³B¡@ ¥~¥X©Î´N¹ì«eÀ³Ãö³¬¥Ë´µ¤õ·½¡@¸z¯f¬r·P¬y¦æ©u¸`½Ð®aªøª`·N¾Ç¥Íªº¨­Å骬ªp607-698-9102¡F¾Ç®Õ¨¾¬Ì¦u«h

 
­º­¶ 
Ãö©ó¥»®Õ 
¬¡°Êªáµ¶ 
¾Ç¥Í¶é¦a 
¥Í©R±Ð¨| 
¬G¨Æ¶ý¶ý 
®a®x±Ð¨| 
®aªø©e­û·| 
³sµ¸§Ú­Ì 

½Òµ{­pµe

972-998-0714

6825001270

ªL©i©i±M°Ï

(815) 365-7550

(248) 885-6231

ªL©i©iºaÀò
®Ü±ðªá¶ý¶ýªí´­

¼Æ¦ì¾Ç¥ÍÃÒ

919-808-3362

6078461586­Ó¤H¸ê®Æ§iª¾¨Æ¶µ

®Õ¶éÃѧOÃÒ±y¹C¥d
(¼Æ¦ì¾Ç¥ÍÃÒ)
¨Ï¥Î»¡©ú

¬F¥O«Å¾É

(301) 723-3225

Àô¹Ò±Ð¨|
²×¨­¾Ç²ßºô

ÀÆ¥ú103¦~
¸`¯à´îºÒºÞ²z¿ìªk

4167347825
267-638-8407
 

 

¬ÛÃö³sµ²

289-775-8402
7123648528
515-456-7162
4809772238
873-421-5470
(270) 619-7879

±Ð®v±Â½ÒµÛ§@ÅvÀAÅn

 

 
 
 

 

²{¦b®É¶¡

 

 

 

¥æ³q¦w¥þ

Aotearoa

 

 

¤å¥ó¤U¸ü°Ï

2892441993

 

 

Address: No.70, Beida Rd., East Dist., Hsinchu City 300, Taiwan (R.O.C.)  TEL¡G011-886-35328283
¦a§}¡G·s¦Ë¥«¥_¤j¸ô70¸¹¡@¡@¡@¹q¸Ü¡G03-5328283¡@¡@¡@¶Ç¯u¡G5425787

µÛ§@Åv©Ò¦³ (c) 2012 ÀÆ¥ú¤p¾ÇHsinchu Private Shu Guang Elementary School¡C«O¯d©Ò¦³Åv§Q¡C
«Øij¨Ï¥ÎInternet Explorer5.5¥H¤Wª©¥»ÂsÄý¾¹¤Î¸ÑªR«×1024*768